C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1. În anul în care Tartan a venit la Aşdod, trimis de Sargon, regele Asiriei, şi a împresurat Aşdodul şi l-a cuprins,
2. În vremea aceea a grăit Domnul prin gura lui Isaia, fiul lui Amos, zicând: «Du-te şi dezbracă sacul de pe coapsele tale şi descalţă încălţămintele tale». Şi a făcut aşa şi mergea gol şi desculţ.
3. Şi a zis Domnul: «Precum a umblat robul Meu Isaia gol şi desculţ vreme de trei ani, ca semn şi prevestire pentru Egipt şi pentru Etiopia,
4. Astfel va aduce regele Asiriei robi din Egipt şi surghiuniţi din Etiopia, tineri şi bătrâni, goi şi desculţi şi cu spatele descoperit, spre ruşinea Egiptului.
5. Şi cei care se bizuiau pe Etiopia şi erau mândri cu Egiptul vor fi cuprinşi de teamă şi de ruşine.
6. Locuitorii acestui ţinut vor zice în ziua aceea: «Iată pe cine ne bizuim, către care vrem să fugim să căutăm ajutor şi scăpare dinaintea regelui Asiriei! Şi acum cum vom scăpa?»[»]
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Proorocia lui Isaia despre adevăratele jertfe.
2: Proorocie despre Iuda și Ierusalim.
3: Pedeapsa mândriei și a podoabelor deșarte.
4: Bune prevestiri.
5: Via neroditoare.
6: Slava Domnului.
7: Soarta lui Iuda și Efraim. Nașterea lui Emanuel din Fecioara.
8: Surparea împărăției Siriei și a lui Israel. Vremea lui Mesia.
9: Nașterea, numele și împărăția lui Mesia.
10: Pedeapsa nedreptății. Pieirea Asirienilor.
11: Puterea lui Mesia.
12: Cântare de mulțumire.
13: Vedenia lui Isaia.
14: Proorocie împotriva Babilonului.
15: Proorocie împotriva lui Moab.
16: Rele prevestiri pentru Moab.
17: Proorocie pentru Damasc.
18: Pustiirea pământului.
19: Proorocie pentru Egipt.
20: Egiptenii și Etiopienii vor fi robiți.
21: Proorocie pentru pustiirea malurilor mării.
22: Proorocie pentru Ierusalim.
23: Proorocie pentru Tir.
24: Pustiirea lui Iuda.
25: Cântare de mulțumire.
26: Cântarea celor răscumpărați.
27: Înainte-vestire pentru așezarea poporului lui Dumnezeu.
28: Proorocie împotriva lui Efraim. Amenințări și mângâieri.
29: Proorocie împotriva Ierusalimului.
30: Amenințări asupra lui Iuda.
31: Dumnezeu va izbăvi pe Israel.
32: Făgăduință pentru timpuri fericite.
33: Izbăvirea făgăduită poporului lui Dumnezeu.
34: Proorocie împotriva lui Edom.
35: Profeție despre starea de fericire.
36: Năvălirea lui Sanherib în Iuda. Amenințările lui Rabșache.
37: Rugăciunea lui Iezechia. Izbăvirea Ierusalimului.
38: Boala și vindecarea lui Iezechia. Rugăciunea lui.
39: Iezechia arată visteieriile sale solilor din Babilon. Pedeapsa lui.
40: Proorocie despre Înaintemergătorul.
41: Puterea lui Dumnezeu și deșertăciunea slujirii la idoli.
42: Proorocie despre Mesia.
43: Anunțarea unei noi împărății. Pedeapsa neascultării.
44: Deosebirea între adevăratul Dumnezeu și idoli. Împlinirea prezicerilor.
45: Profeție despre Cirus. Mântuirea de la Dumnezeu vestită poporului Său.
46: Babilonul cade; Israel izbăvit de Domnul.
47: Proorocie pentru căderea Babilonului.
48: Purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru Israel.
49: Slujitorul Domnului este Lumina neamurilor.
50: Mesia biruitor.
51: Făgăduințe pentru cei credincioși.
52: Făgăduințe de izbăvire și de întemeierea Ierusalimului.
53: Patimile, moartea și preaslăvirea lui Mesia.
54: Slava noului Ierusalim.
55: Sfătuire pentru primirea mântuirii.
56: Toate popoarele vor fi chemate la mântuire.
57: Mustrarea necredinței lui Israel.
58: Postul cel adevărat.
59: Nelegiuirile lui Israel. Făgăduința Mântuitorului.
60: Slava poporului lui Dumnezeu.
61: Vestirea mântuirii prin Mesia.
62: Venirea mântuirii.
63: Ziua izbânzii.
64: Rugăciunea poporului.
65: Răsplătirile Domnului.
66: Lepădarea jertfelor. Judecata și Împărăția Domnului.