C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
1. Cine este Cel ce vine împurpurat, cu veşmintele Sale mai roşii decât ale celui ce culege la vie, cu podoabă în îmbrăcămintea Lui şi mândru de belşugul puterii Lui? «Eu sunt Acela al Cărui cuvânt este dreptatea şi puternic este să răscumpere!»
2. Pentru ce ai îmbrăcămintea roşie şi veşmântul Tău este roşu ca al celui care calcă în teasc?
3. «Singur am călcat în teasc şi dintre popoare nimeni nu era cu Mine; şi i-am călcat în mânia Mea, i-am strivit în urgia Mea, încât sângele lor a ţâşnit pe veşmântul Meu, şi Mi-am pătat toate hainele Mele.
4. Căci o zi de răzbunare era sortită în inima Mea şi anul răscumpărării sosise.
5. Priveam în jur: nici un ajutor! Mă cuprindea mirarea: nici un sprijin! Atunci braţul Meu M-a ajutat şi urgia Mea sprijin Mi-a fost.
6. În mânia Mea am călcat în picioare popoare şi le-am zdrobit în urgia Mea şi sângele lor l-am împrăştiat pe pământ».
7. Voi pomeni îndurările Domnului, faptele Lui minunate, după tot ce a făcut Domnul pentru noi şi pentru marea bunătate pe care El ne-a mărturisit-o în milostivirea Sa şi după mulţimea milelor Sale.
8. Şi a zis: «Cu adevărat ei sunt poporul Meu, fii care nu vor fi necredincioşi!»
9. Şi El le-a fost izbăvitor în toate strâmtorările lor. Şi n-a fost un trimis şi nici un înger, ci faţa Lui i-a mântuit. Întru iubirea Lui şi întru îndurarea Lui El i-a răscumpărat, i-a ridicat şi i-a purtat în toată vremea de demult.
10. Dar ei s-au răzvrătit şi au amărât Duhul Lui cel sfânt, din care pricină El S-a făcut împotrivitorul lor şi s-a războit împotriva lor.
11. Atunci ei şi-au adus aminte de vremurile trecute, de sluga Sa Moise: Unde este Cel ce a scos din mare pe păstorul şi turma Sa? Unde este Cel ce a pus în mijlocul ei Duhul Său cel sfânt?
12. Cel Care a călăuzit dreapta lui Moise cu braţul Său slăvit? Cel Care a despicat apele înaintea lor ca să-Şi facă un nume veşnic?
13. Care i-a călăuzit prin adâncurile mării, ca pe un cal în pustiu şi ei nu s-au poticnit?
14. Ca dobitoacele care coboară la şes, aşa Duhul Domnului îi aducea la odihnă. Astfel ai povăţuit Tu pe poporul Tău, ca să-ţi faci un nume slăvit.
15. Priveşte din ceruri şi vezi, din locaşul Tău cel sfânt şi strălucit: Unde este râvna şi puterea Ta nesfârşită, zbuciumul lăuntrului Tău şi milostivirile Tale?
16. Pentru mine, acestea au încetat! Dar Tu eşti Părintele nostru! Avraam nu ştie nimic, Israel nu ne cunoaşte. Tu, Doamne, eşti Tatăl nostru, Mântuitorul rostru: acesta este numele Tău de totdeauna.
17. Pentru ce, Doamne, ne-ai lăsat să rătăcim departe de căile Tale şi ne-ai învârtoşat inimile noastre ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te pentru robii Tăi, pentru seminţiile moştenirii Tale.
18. Pentru ce au păşit cei nelegiuiţi în templul Tău şi vrăjmaşii noştri au călcat în picioare altarul Tău?
19. Am ajuns ca unii peste care Tu de multă vreme nu mai stăpâneşti şi care nu mai sunt chemaţi cu numele Tău. Dacă ai rupe cerurile şi Te-ai pogorî, munţii s-ar cutremura!
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Proorocia lui Isaia despre adevăratele jertfe.
2: Proorocie despre Iuda și Ierusalim.
3: Pedeapsa mândriei și a podoabelor deșarte.
4: Bune prevestiri.
5: Via neroditoare.
6: Slava Domnului.
7: Soarta lui Iuda și Efraim. Nașterea lui Emanuel din Fecioara.
8: Surparea împărăției Siriei și a lui Israel. Vremea lui Mesia.
9: Nașterea, numele și împărăția lui Mesia.
10: Pedeapsa nedreptății. Pieirea Asirienilor.
11: Puterea lui Mesia.
12: Cântare de mulțumire.
13: Vedenia lui Isaia.
14: Proorocie împotriva Babilonului.
15: Proorocie împotriva lui Moab.
16: Rele prevestiri pentru Moab.
17: Proorocie pentru Damasc.
18: Pustiirea pământului.
19: Proorocie pentru Egipt.
20: Egiptenii și Etiopienii vor fi robiți.
21: Proorocie pentru pustiirea malurilor mării.
22: Proorocie pentru Ierusalim.
23: Proorocie pentru Tir.
24: Pustiirea lui Iuda.
25: Cântare de mulțumire.
26: Cântarea celor răscumpărați.
27: Înainte-vestire pentru așezarea poporului lui Dumnezeu.
28: Proorocie împotriva lui Efraim. Amenințări și mângâieri.
29: Proorocie împotriva Ierusalimului.
30: Amenințări asupra lui Iuda.
31: Dumnezeu va izbăvi pe Israel.
32: Făgăduință pentru timpuri fericite.
33: Izbăvirea făgăduită poporului lui Dumnezeu.
34: Proorocie împotriva lui Edom.
35: Profeție despre starea de fericire.
36: Năvălirea lui Sanherib în Iuda. Amenințările lui Rabșache.
37: Rugăciunea lui Iezechia. Izbăvirea Ierusalimului.
38: Boala și vindecarea lui Iezechia. Rugăciunea lui.
39: Iezechia arată visteieriile sale solilor din Babilon. Pedeapsa lui.
40: Proorocie despre Înaintemergătorul.
41: Puterea lui Dumnezeu și deșertăciunea slujirii la idoli.
42: Proorocie despre Mesia.
43: Anunțarea unei noi împărății. Pedeapsa neascultării.
44: Deosebirea între adevăratul Dumnezeu și idoli. Împlinirea prezicerilor.
45: Profeție despre Cirus. Mântuirea de la Dumnezeu vestită poporului Său.
46: Babilonul cade; Israel izbăvit de Domnul.
47: Proorocie pentru căderea Babilonului.
48: Purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru Israel.
49: Slujitorul Domnului este Lumina neamurilor.
50: Mesia biruitor.
51: Făgăduințe pentru cei credincioși.
52: Făgăduințe de izbăvire și de întemeierea Ierusalimului.
53: Patimile, moartea și preaslăvirea lui Mesia.
54: Slava noului Ierusalim.
55: Sfătuire pentru primirea mântuirii.
56: Toate popoarele vor fi chemate la mântuire.
57: Mustrarea necredinței lui Israel.
58: Postul cel adevărat.
59: Nelegiuirile lui Israel. Făgăduința Mântuitorului.
60: Slava poporului lui Dumnezeu.
61: Vestirea mântuirii prin Mesia.
62: Venirea mântuirii.
63: Ziua izbânzii.
64: Rugăciunea poporului.
65: Răsplătirile Domnului.
66: Lepădarea jertfelor. Judecata și Împărăția Domnului.