C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Şi am ridicat iarăşi ochii mei şi m-am uitat. Şi iată că ieşeau patru care dintre doi munţi şi munţii erau de aramă.
2. La carul cel dintâi erau înhămaţi cai roşii, iar la carul cel de-al doilea erau înhămaţi cai negri.
3. La cel de-al treilea car erau înhămaţi cai albi, iar la cel de-al patrulea, cai bălţaţi, puternici.
3. Să grăiască preoţilor din templul Domnului Savaot şi proorocilor într-acest chip: «Să mai plâng eu oare în luna a cincea şi să mă înfrânez precum am făcut atâţia ani?»
4. Şi mi-am luat îndemnul şi am zis către îngerul care grăia cu mine: «Ce sunt acestea, domnul meu?»
5. Atunci mi-a răspuns îngerul şi mi-a zis: «Acestea sunt cele patru vânturi ale cerului, care ies după ce s-au înfăţişat înaintea Stăpânului a tot pământul.
6. Caii roşii înaintează spre ţara de la răsărit; cei negri înaintează spre ţara de la miazănoapte; cei albi înaintează spre ţara de la apus, şi cei bălţaţi înaintează spre ţara de la miazăzi.
7. Puternici, ei înaintau nerăbdători să străbată pământul. El le-a zis: «Plecaţi şi cutreieraţi pământul!» Şi ei au cutreierat pământul.
8. Şi a strigat către mine şi mi-a grăit, zicând: «Iată, cei ce se îndreaptă către ţinutul cel de miazănoapte au potolit Duhul Meu în ţara de la miazănoapte».
9. Şi a fost cuvântul Domnului către mine şi mi-a zis:
10. «Tu vei primi darurile celor întorşi din robie, de la Heldai, Tobia şi Iedaia, şi în aceeaşi zi mergi în casa lui Ioşia, fiul lui Sofonie, care a sosit din Babilon.
11. Şi vei lua argint şi aur şi vei face o cunună şi o vei pune pe capul lui Iosua marele preot, feciorul lui Ioţadoc.
12. Şi-i vei zice lui în acest chip: «Aşa grăieşte Domnul Savaot: Iată un om care va fi chemat Odraslă; acesta va odrăsli şi va zidi templul Domnului.
13. Şi acesta va rezidi templul Domnului. El va purta semnele regale şi va stăpâni şi va domni pe tronul lui şi un preot va fi la dreapta lui. Între ei doi va fi o pace desăvârşită.
14. Şi cununa va fi pentru Heldai, Tobia şi Iedaia şi pentru Ioşia, fiul lui Sofonie, ca aducere aminte în templul Domnului.
15. Şi oameni de la mari depărtări vor veni şi vor zidi la templul Domnului, şi atunci voi veţi şti că Domnul Savaot m-a trimis către voi. Şi aceasta se va întâmpla, dacă voi veţi asculta cu credincioşie de glasul Domnului Dumnezeului vostru!»