C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1. Şi Pavel, fixând sinedriul cu privirea, a zis: Bărbaţi fraţi, eu cu bun cuget am vieţuit înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta.
2. Arhiereul Anania a poruncit celor ce şedeau lângă el să-l bată peste gură.
3. Atunci Pavel a zis către el: Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Şi tu şezi să mă judeci pe mine după Lege, şi, călcând Legea, porunceşti să mă bată?
4. Iar cei ce stăteau lângă el au zis: Pe arhiereul lui Dumnezeu îl faci tu de ocară?
5. Iar Pavel a zis: Fraţilor, nu ştiam că este arhiereu; căci este scris: «Pe mai-marele poporului tău să nu-l vorbeşti de rău».
6. Dar Pavel, ştiind că o parte erau saduchei şi cealaltă farisei, a strigat în sinedriu: Bărbaţi fraţi! Eu sunt fariseu, fiu de farisei. Pentru nădejdea şi învierea morţilor sunt eu judecat!
7. Şi grăind el aceasta, între farisei şi saduchei s-a iscat neînţelegere şi mulţimea s-a dezbinat;
8. Căci saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, iar fariseii mărturisesc şi una şi alta.
9. Şi s-a făcut mare strigare, şi, ridicându-se unii cărturari din partea fariseilor, se certau zicând: Nici un rău nu găsim în acest om; iar dacă i-a vorbit lui un duh sau înger, să nu ne împotrivim lui Dumnezeu.
10. Deci făcându-se mare neînţelegere şi temându-se comandantul ca Pavel să nu fie sfâşiat de ei, a poruncit ostaşilor să se coboare şi să-l smulgă din mijlocul lor şi să-l ducă în fortăreaţă.
11. Iar în noaptea următoare, arătându-i-Se, Domnul i-a zis: Îndrăzneşte, Pavele! Căci precum ai mărturisit cele despre Mine la Ierusalim, aşa trebuie să mărturiseşti şi la Roma.
12. Iar când s-a făcut ziuă, iudeii, făcând sfat împotrivă-i, s-au legat cu blestem zicând că nu vor mânca, nici nu vor bea până ce nu vor ucide pe Pavel.
13. Şi cei ce făcuseră între ei acest jurământ erau mai mulţi de patruzeci,
14. Care, ducându-se la arhierei şi la bătrâni, au zis: Ne-am legat pe noi înşine cu blestem să nu gustăm nimic până ce nu vom ucide pe Pavel.
15. Acum deci voi, împreună cu sinedriul, faceţi cunoscut comandantului să-l coboare mâine la voi, ca având să cerceteze mai cu de-amănuntul cele despre el; iar noi, înainte de a se apropia el, suntem gata să-l ucidem.
16. Dar fiul surorii lui Pavel, auzind despre această uneltire, ducându-se şi intrând în fortăreaţă, i-a vestit lui Pavel.
17. Şi chemând Pavel pe unul din sutaşi, i-a zis: Du pe tânărul acesta la comandant, căci are să-i vestească ceva.
18. Iar el, luându-l, l-a dus la comandant şi a zis: Pavel cel legat, chemându-mă, m-a rugat să aduc pe acest tânăr la tine, având să-ţi spună ceva.
19. Comandantul, luându-l de mână, s-a retras cu el la o parte şi îl întreba: Ce ai să-mi vesteşti?
20. Iar el a zis că iudeii s-au înţeles să te roage, ca mâine să-l cobori pe Pavel la sinedriu, ca având să cerceteze mai cu de-amănuntul despre el;
21. Dar tu să nu te încrezi în ei, căci dintre ei îl pândesc mai mulţi de patruzeci de bărbaţi, care s-au legat cu blestem să nu mănânce, nici să bea până ce nu-l vor ucide; şi acum ei sunt gata, aşteptând aprobarea ta.
22. Deci comandantul a dat drumul tânărului, poruncindu-i: Nimănui să nu spui că mi-ai făcut cunoscut acestea.
23. Şi chemând la sine pe doi dintre sutaşi, le-a zis: Pregătiţi de la ceasul al treilea din noapte două sute de ostaşi, şaptezeci de călăreţi şi două sute de suliţaşi, ca să meargă până la Cezareea.
24. Şi să fie animale (de călărie), ca punând pe Pavel să-l ducă teafăr la Felix procuratorul.
25. Scriind o scrisoare, având acest cuprins:
26. Claudius Lysias, prea puternicului procurator, Felix, salutare!
27. Pe acest bărbat, prins de iudei şi având să fie ucis de ei, mergând eu cu oaste l-am scos, aflând că este (cetăţean) roman.
28. Şi vrând să ştiu pricina pentru care îl pârau, l-am coborât la sinedriul lor.
29. Şi am aflat că este pârât pentru întrebări din legea lor, dar fără să aibă vreo vină vrednică de moarte sau de lanţuri.
30. Şi vestindu-mi-se că va să fie o cursă împotriva acestui bărbat din partea iudeilor, îndată l-am trimis la tine, poruncind şi pârâşilor să spună înaintea ta cele ce au asupra lui. Fii sănătos!
31. Deci ostaşii, luând pe Pavel, precum li se poruncise, l-au adus noaptea la Antipatrida.
32. Iar a doua zi, lăsând pe călăreţi să meargă cu el, s-au întors la fortăreaţă.
33. Şi ei, intrând în Cezareea şi dând procuratorului scrisoarea, i-au înfăţişat şi pe Pavel.
34. Şi citind procuratorul şi întrebând din ce provincie este el şi aflând că este din Cilicia,
35. A zis: Te voi asculta când vor veni şi pârâşii tăi. Şi a poruncit să fie păzit în pretoriul lui Irod.
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Cuvânt începător. Înălțarea lui Iisus la cer. Alegerea lui Matia în locul lui Iuda Iscarioteanul.
2: Pogorârea Sfântului Duh. Cuvântarea lui Petru.
3: Petru vindecă un olog și propovăduiește mulțimii Evanghelia.
4: Petru și Ioan închiși și aduși să dea socoteală în fața sinedriului. Rugăciunea credincioșilor. Viața de obște.
5: Anania și Safira. Apostolii sunt închiși, dar un înger le dă drumul. Sfatul lui Gamalieil.
6: Alegerea și hirotonirea celor șapte diaconi. Obștea sporește.
7: Cuvântarea și martiriul lui Ștefan.
8: Saul prigonește Biserica.
9: Chemarea lui Saul.
10: Corneliu vine la credință.
11: Primirea păgânilor la Hristos.
12: Uciderea lui Iacov cel Mare. Petru e scos din închisoare de un înger. Moartea lui Irod Agripa.
13: Pavel și Barnaba, în cea dintâi călătorie misionară, ajung în Cipru și în Antiohia Pisidiei.
14: Pavel și Barnaba propovăduiesc în Iconiu, Listra, Derbe și se întorc la Antiohia.
15: Apostolii hotărăsc în Ierusalim că Legea lui Moise nu este și pentru păgâni. A doua călătorie a lui Pavel.
16: Pavel ia cu sine pe Timotei și duce Evanghelia din Asia în Europa. Întâmplările din Filipi.
17: Pavel propovăduiește în Tesalonic, în Berea și în Atena.
18: Pavel se leagă în Corint cu Acvila și Priscila. A treia călătorie a lui Pavel. Apollo la Efes.
19: Pavel în Efes. Răscoala argintarului Dimitrie.
20: Pavel călătorește iar prin Macedonia. Înviază pe Eutihie în Troa. Își ia rămas bun de la Biserica Efesului.
21: Pavel călătorește de la Milet până la Ierusalim. Iudeii pun mâna pe el în templu.
22: Pavel istorisește iudeilor întâmplarea convertirii lui la Hristos.
23: Saducheii și fariseii nu se înțeleg în privința lui Pavel. El vede, noaptea, pe Domnul. Uneltirile iudeilor. Pavel e dus la Cezareea.
24: Pavel se dezvinovățește înaintea marelui Felix.
25: Pavel înaintea procuratorului Porcius Festus și a regelui Agripa.
26: Pavel se dezvinovățește înaintea lui Festus și a regelui Agripa. Amândoi îl găsesc nevinovat.
27: Pavel, în lanțuri, e pornit cu corabia spre Italia. Greutățile călătoriei. Corabia se sfărâmă lângă Malta, dar oamenii scapă.
28: Localnicii din Malta sunt bucuroși de oaspeți. Pavel vindecă pe bolnavi. Sosește în Italia și la Roma și predică doi ani.