Ce învaţă sfânta noastră Biserică despre pace?

Sfânta noastră Biserică Ortodoxă propovăduieşte pacea cu tot zelul şi cu toată puterea ei. Ea învaţă că Dumnezeul creştinilor este „Dumnezeul păcii” (Rm 15, 33; 16, 20; 1 Co 14, 33; Flp 4, 9; 1 Tes 5, 23; 2 Tes 3, 6; Evr 13, 20). „Împărăţia lui Dumnezeu este... dreptate şi pace şi bucurie întru Duhul Sfânt” (Rm 14, 17). „Pe pământ pace” (Lc 2, 14) este solia pe care îngerii au adus-o oamenilor la Naşterea Mântuitorului.

Domnul nostru Iisus Hristos este „Domn al păcii” (Is 9, 5) şi El ne porunceşte să trăim în pace unii cu alţii (Mt 5, 25). „Pace vouă” este salutul obişnuit, adresat de Mântuitorul ucenicilor Săi şi prin ei tuturor oamenilor (Lc 24, 36; In 20, 19), salut repetat de atâtea ori la Sfânta Liturghie prin cuvintele: „Pace tuturor”. Pe „făcătorii de pace” (Mt 5, 9) Mântuitorul îi fericeşte şi în testamentul Său spune: „Pace vă las vouă, pacea Mea v-o dau” (In 14, 27). Sfinţii Apostoli de asemenea îi îndeamnă pe creştini să trăiască în pace cu toţi oamenii (Rm 12, 18), în „pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte toată mintea” (Flp 4, 7), în pacea lui Hristos, care să stăpânească în toate inimile (Col 3, 15).

Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, credincioasă învăţăturii Mântuitorului, n-a încetat niciodată să îndemne - prin puterea cuvântului şi a pildei - oamenii şi popoarele la statornicirea păcii în lume. Ea face acest lucru fiind deplin încredinţată că pacea este aducătoare de bine şi de propăşire în lume.