Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1. În vremea aceea s-a întâmplat că Iuda s-a pogorât de la fraţii săi şi s-a aşezat lângă un adulamitean, cu numele Hira.
2. Văzând Iuda acolo pe fata unui canaaneu, care se numea Şua, el a luat-o de soţie şi a intrat la ea.
3. Şi ea, zămislind, a născut un băiat, şi Iuda i-a pus numele Ir.
4. Zămislind iarăşi, a născut alt băiat şi i-a pus numele Onan.
5. Şi a mai născut un băiat şi i-a pus numele Şela. Şi când a născut ea acest fiu, Iuda era la Kezib.
6. Apoi Iuda a luat pentru Ir, întâiul născut al său, o femeie, cu numele Tamara.
7. Dar Ir, întâiul născut al lui Iuda, a fost rău înaintea Domnului şi de aceea l-a omorât Domnul.
8. Atunci a zis Iuda către Onan: «Intră la femeia fratelui tău, însoară-te cu ea, în puterea leviratului, şi ridică urmaşi fratelui tău!»
9. Ştiind însă Onan că nu vor fi urmaşii ai lui, de aceea, când intra la femeia fratelui său, el vărsa sămânţa jos, ca să nu ridice urmaşi fratelui său.
10. Ceea ce făcea el era rău înaintea lui Dumnezeu şi l-a omorât şi pe acesta.
11. Atunci a zis Iuda către Tamara, nora sa, după moartea celor doi fii ai săi: «Stai văduvă în casa tatălui tău, până se va face mare Şela, fiul meu!» Căci îşi zicea: «Nu cumva să moară şi acesta, ca şi fraţii lui!» Şi s-a dus Tamara şi a trăit în casa tatălui ei.
12. Trecând însă vreme multă, a murit fata lui Şua, soţia lui Iuda. Iar Iuda, după ce au trecut zilele de jelire, s-a dus în Timna, la cei ce tundeau oile lui, împreună cu prietenul său Hira adulamiteanul.
13. Atunci i s-a vestit Tamarei, nora sa, zicându-i-se: «Iată socrul tău merge la Timna să-şi tundă oile».
14. Iar ea, dezbrăcând de pe sine hainele sale de văduvie, s-a înfăşurat cu un văl şi, gătindu-se, a ieşit şi a şezut la poarta Enaim, care este în drumul spre Timna, căci vedea că Şela crescuse mare şi ea nu-i fusese dată lui de soţie.
15. Şi, văzând-o Iuda, a socotit că este o femeie nărăvită, căci n-a cunoscut-o, pentru că îşi avea faţa acoperită.
16. Şi abătându-se din cale pe la ea, i-a zis: «Lasă-mă să intru la tine!» Căci nu ştia că este nora sa. Iar ea a zis: «Ce ai să-mi dai, dacă vei intra la mine?»
17. Iar el i-a răspuns: «Îţi voi trimite un ied din turma mea». Şi ea a zis: «Bine, dar să-mi dai ceva zălog până mi-l vei trimite».
18. Răspuns-a Iuda: «Ce zălog să-ţi dau?» Şi ea a zis: «Inelul tău, cingătoarea ta şi toiagul ce-l ai în mână». Şi el i le-a dat şi a intrat la ea şi ea a rămas grea.
19. Apoi, sculându-se, ea s-a dus şi-a scos vălul său şi s-a îmbrăcat iar cu hainele sale de văduvie.
20. Iar Iuda a trimis iedul pe adulamitean, prietenul său, ca să ia zălogul din mâinile femeii. Dar n-a mai găsit-o.
21. Şi a întrebat pe oamenii locului aceluia: «Unde este femeia cea nărăvită, care şedea la Enaim, la drum?» Iar aceia i-au răspuns: «N-a fost aici nici o femeie nărăvită!»
22. S-a întors deci acela la Iuda şi a zis: «N-am găsit-o şi oamenii de acolo mi-au spus că n-a fost acolo nici o femeie nărăvită!»
23. Atunci Iuda a zis: «Să şi le ţie! Numai de nu ne-ar face de batjocură. Iată, eu i-am trimis iedul, dar tu n-ai găsit-o».
24. Dar, cam după vreo trei luni, i s-a spus lui Iuda: «Tamara, nora ta, a căzut în desfrânare şi iată a rămas însărcinată din desfrânare». Iar Iuda a zis: «Scoateţi-o şi să fie arsă».
25. Dar când o duceau, ea a trimis la socrul său, zicând: «Eu sunt îngreunată de acela ale căruia sunt lucrurile acestea». Apoi a adăugat: «Află al cui e inelul acesta, cingătoarea aceasta şi toiagul acesta!»
26. Şi le-a cunoscut Iuda şi a zis: «Tamara e mai dreaptă decât mine, pentru că nu am dat-o lui Şela, fiul meu». Şi n-a mai cunoscut-o pe ea.
27. Iar când era să nască, s-a aflat că are în pântece doi gemeni.
28. În vremea naşterii s-a ivit mâna unuia, iar moaşa a luat şi i-a legat la mână un fir de aţă roşie, zicând: «Acesta a ieşit întâi».
29. Dar acesta şi-a tras mâna înapoi şi îndată a ieşit fratele lui. Şi ea a zis: «Cum ai rupt tu piedica? Ruptura să fie asupra ta!» Şi i-a pus numele Fares.
30. După aceea a ieşit şi fratele lui, cu firul de aţă roşie la mână, şi i s-a pus numele Zara.
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Facerea lumii.
2: Sfinţirea zilei a şaptea. Aşezarea omului în rai. Prima familie.
3: Căderea strămoşilor în păcat. Pedeapsa. Făgăduinţa lui Mesia.
4: Cain şi Abel. Urmaşii lor.
5: Neamurile patriarhilor de la Adam până la Noe.
6: Vestirea potopului. Facerea corăbiei.
7: Potopul.
8: Încetarea potopului.
9: Legământul cu Noe. Curcubeul, semnul legământului.
10: Seminţia şi urmaşii lui Noe.
11: Turnul Babel. Amestecarea limbilor. Seminţia lui Sem.
12: Chemarea lui Avram.
13: Avram se desparte de Lot.
14: Robirea lui Lot. Avram îl scapă pe Lot şi este binecuvântat de Melhisedec.
15: Credinţa şi dreptatea lui Avram.
16: Ismael.
17: Tăierea împrejur.
18: Avraam primeşte pe Sfânta Treime la stejarul Mamvri.
19: Pieirea Sodomei.
20: Avraam în Gherara.
21: Naşterea lui Isaac. Izgonirea lui Ismael.
22: Isaac adus spre jertfă.
23: Moartea şi mormântul Sarrei.
24: Căsătoria lui Isaac.
25: Căsătoria a doua a lui Avraam. Moartea lui Avraam.
26: Isaac în ţara Filistenilor. Legământul cu Abimelec.
27: Isaac binecuvintează pe Iacov.
28: Iacov în Mesopotamia.
29: Iacov la Laban.
30: Fiii lui Iacov.
31: Iacov pleacă în Canaan.
32: Rugăciunea lui Iacov.
33: Împăcarea lui Iacov cu Isav.
34: Dina şi Sichem.
35: Iacov la Betel. Moartea Rahilei.
36: Neamul lui Isav.
37: Iosif vândut de fraţii săi.
38: Iuda şi Tamara.
39: Iosif în Egipt.
40: Iosif tâlcuieşte visele în temniţă.
41: Iosif tâlcuieşte visele lui Faraon.
42: Fraţii lui Iosif în Egipt.
43: A doua călătorie a fraţilor lui Iosif în Egipt.
44: Spaima fraţilor lui Iosif.
45: Iosif se face cunoscut fraţilor săi.
46: Strămutarea lui Iacov şi a fiilor săi în Egipt.
47: Iacov înaintea lui Faraon.
48: Iacov binecuvintează pe fiii lui Iosif.
49: Proorocia şi moartea lui Iacov.
50: Înmormântarea lui Iacov. Moartea lui Iosif.