Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. «Atunci s-a ridicat Eliaşib, preotul cel mare, cu fraţii săi preoţi şi au zidit Poarta Oilor şi, punându-i canaturile, au sfinţit-o; tot ei au reparat şi zidul de la turnul Mea până la turnul Hananeel şi l-au sfinţit.
2. Lângă Eliaşib au zidit Ierihonenii, iar lângă aceştia a zidit Zacur, fiul lui Imri.
3. Fiii lui Senaa au zidit Poarta Peştilor şi au acoperit-o, punându-i canaturile cu încuietorile şi zăvoarele trebuitoare.
4. De la aceştia înainte a reparat Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ; lângă acesta a reparat Meşulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meşezabeel; de la aceştia înainte a reparat Ţadoc, fiul lui Baana.
5. Alături de aceştia au reparat cei din Tecoa, ai căror fruntaşi de altfel nu şi-au plecat grumazul să lucreze pentru Domnul lor.
6. Ioiada, fiul lui Paseah şi Meşulam, fiul lui Besodia, au reparat Poarta Veche şi, acoperind-o, i-au pus canaturile cu încuietorile şi zăvoarele trebuitoare.
7. De la ei înainte au lucrat Melatia Ghibeonitul şi Iadon din Meronot, precum şi oamenii din Ghibeon şi din Miţpa, supuşi stăpânirii guvernatorilor de dincolo de fluviu.
8. Alături de aceştia a reparat Uziel, fiul lui Harhaia Argintarul, iar de la acesta înainte a reparat Hanania, fiul lui Rocheim. Şi întăriră Ierusalimul până la zidul cel lat.
9. De la ei înainte a reparat Refaia, fiul lui Hur, căpetenia unei jumătăţi din ţinutul Ierusalimului.
10. Lângă acesta a reparat, în faţa casei lui, Iedaia, fiul lui Harumaf, iar lângă el a reparat Hatuş, fiul lui Haşabneia.
11. O altă parte de zid a fost reparată de Malchia, fiul lui Harim şi de Haşub, fiul lui Pahat-Moab; tot ei au reparat şi turnul Cuptoarelor.
12. De la ei înainte au lucrat, cu fiicele sale, Şalum, fiul lui Haloheş, căpetenia celeilalte jumătăţi a ţinutului Ierusalimului.
13. Hanun şi locuitorii din Zanoah au reparat Poarta Văii. Ei au zidit-o şi i-au pus canaturile cu încuietorile şi zăvoarele. Tot ei au făcut mai bine de o mie de coţi de zid, până la Poarta Gunoiului.
14. Malchia, fiul lui Recab, căpetenia ţinutului Bet-Hacherem, a reparat Poarta Gunoiului; i-a pus canaturile, cu încuietorile şi zăvoarele necesare.
15. Şalum, fiul lui Col-Hoze, căpetenia ţinutului Miţpa, a reparat Poarta Izvorului, a zidit-o şi i-a pus canaturile cu încuietorile şi zăvoarele trebuitoare. El a mai făcut zidul de la scăldătoarea Siloam, de lângă grădina regelui, până la scara ce coboară din cetatea lui David.
16. De la el înainte a reparat Neemia, fiul lui Azbuc, căpetenia unei jumătăţi din ţinutul Bet-Ţur, până în faţa mormintelor lui David şi până la iazul cel săpat şi până la Casa Vitejilor.
17. De la el înainte au reparat leviţii: Rehum, fiul lui Bani; lângă acesta a reparat Haşabia, căpetenia unei jumătăţi din ţinutul Cheila, din partea acestui ţinut.
18. Mai departe au reparat fraţii lui: Bavai, fiul lui Henanad, căpetenia celeilalte jumătăţi din ţinutul Cheila,
19. Şi lângă el Ezer, fiul lui Iosua, căpetenia din Miţpa, a reparat altă parte de zid din faţa scării armelor până la colţ.
20. De la el înainte Baruc, fiul lui Zabai, a reparat cu multă sârguinţă o altă parte de zid, de la colţ până la poarta casei lui Eliaşib, preotul cel mare.
21. După el a reparat o altă parte de zid Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoţ, de la poarta casei lui Eliaşib până la capătul casei lui Eliaşib.
22. Mai departe au reparat preoţii din împrejurimile Ierusalimului.
23. Iar lângă ei, Veniamin şi Haşub au reparat zidul în dreptul casei lor. Lângă ei Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a reparat zidul lângă casa sa.
24. Lângă acesta, Binui, fiul lui Henadad a reparat altă bucată de zid, de la casa lui Azaria până în dreptul colţului.
25. Palal, fiul lui Uzai, a reparat în dreptul unghiului şi al turnului, care se ridică deasupra casei de sus a regelui cea din apropierea curţii închisorii. Lângă acesta a reparat Pedaia, fiul lui Paroş.
26. Iar cei încredinţaţi templului, care erau pe deal, au reparat zidul până în dreptul Porţii Apelor, spre răsărit şi până la turnul cel înalt.
27. De la ei înainte cei din Tecoa au reparat o parte, în faţa turnului celui mare şi înalt până la zidul lui Ofel.
28. De la Poarta Cailor în sus au reparat preoţii, fiecare în dreptul casei sale.
29. De la ei înainte a reparat Ţadoc, fiul lui Imer, dinaintea casei sale, iar după el a reparat Şemaia, fiul lui Şecania, străjerul Porţii Răsăritului.
30. După el Hanania, fiul lui Şelemia şi Hanun, al şaselea fiu al lui Ţalaf, au reparat altă parte de zid. După ei Meşulam, fiul lui Berechia, a reparat în dreptul locuinţei lui.
31. Apoi Malchia făurarul a reparat până la casa celor încredinţaţi templului şi a negustorilor, în dreptul porţii lui Mifcad şi până la foişorul din colţ.
32. Iar argintarii şi negustorii au dres zidul de la foişorul din colţ şi până la Poarta Oilor».