Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. Când stai la masă cu un dregător, ia seama pe cine ai înaintea ta;
2. Pune-ţi un cuţit la gât, dacă tu eşti lacom.
3. Nu pofti bucatele lui, căci sunt mâncări înşelătoare.
4. Nu te osteni să ajungi bogat; nu-ţi pune iscusinţa ta în aceasta.
5. Oare vrei să te uiţi cu ochii cum ea se risipeşte? Căci bogăţia face aripi ca un vultur care se înalţă către cer.
6. Nu mânca pâinea celui ce se uită cu ochi răi şi nu pofti bucatele lui,
7. Căci el îţi numără bucăţile din gură. «Mănâncă şi bea!», îţi va spune, dar inima lui nu e pentru tine.
8. Bucata pe care ai mâncat-o o vei da afară din tine, iar tu ţi-ai risipit (zadarnic) vorbele tale alese.
9. Nu grăi la urechea celui nebun, căci el nu va băga de seamă iscusinţa graiurilor tale.
10. Nu muta hotarul văduvei şi nu încălca ogorul celor orfani,
11. Căci Ocrotitorul lor e tare şi El va apăra pricina lor împotriva ta.
12. Sileşte la învăţătură inima ta şi urechea ta la cuvinte iscusite.
13. Nu cruţa pe feciorul tău de pedeapsă; chiar dacă îl loveşti cu varga, nu moare.
14. Tu îl baţi cu toiagul, dar scapi sufletul lui din împărăţia morţii.
15. Fiul meu, dacă inima ta e plină de înţelepciune şi inima mea se va bucura.
16. Rărunchii mei vor tresări de bucurie, când buzele tale vor grăi ceea ce este drept.
17. Să nu râvnească inima ta la cei păcătoşi, ci totdeauna să rămână la frica de Domnul,
18. Căci dacă o vei păzi pe ea, mai ai şi tu un viitor şi nădejdea ta nu se va pierde.
19. Ascultă fiul meu, şi te înţelepţeşte şi îndreaptă inima ta pe calea cea dreaptă.
20. Nu fi printre cei ce se îmbată de vin şi printre cei ce îşi desfrânează trupul lor,
21. Căci beţivul şi desfrânatul sărăcesc, iar dormitul mereu te face să porţi zdrenţe.
22. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut şi nu dispreţui pe mama ta când ea a ajuns bătrână.
23. Adună adevăr şi nu-l vinde, înţelepciune şi învăţătură şi bună chibzuială.
24. Tatăl celui drept tresaltă de bucurie şi cel ce a dat naştere unui înţelept se bucură de el.
25. Să se bucure tatăl şi mama ta şi să salte de veselie cea care te-a născut!
26. Dă-mi, fiule, mie inima ta, şi ochii tăi să simtă plăcere pentru căile mele,
27. Căci femeia desfrânată este o groapă adâncă şi cea străină un puţ strâmt.
28. Pentru aceasta ea stă ca un hoţ la pândă şi sporeşte printre oameni numărul celor înşelaţi de ea.
29. Pentru cine sunt suspinele, pentru cine văicărelile, pentru cine gâlcevile, pentru cine plânsetele, pentru cine rănile fără pricină, pentru cine ochii întristaţi?
30. Pentru cei ce zăbovesc pe lângă vin, pentru cei ce vin să guste băuturi cu mirodenii.
31. Nu te uita la vin cum este el de roşu, cum scânteiază în cupă şi cum alunecă pe gât,
32. Căci la urmă el ca un şarpe muşcă şi ca o viperă împroaşcă venin.
33. Dacă ochii tăi vor privi la femei străine şi gura ta va grăi lucruri meşteşugite,
34. Vei fi ca unul care stă culcat în mijlocul mării, ca unul care a adormit pe vârful unui catarg.
35. «M-au lovit... Nu m-a durut! M-au bătut... Nu ştiu nimic! Când mă voi deştepta din somn, voi cere iarăşi vin».