Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. Un om pedepsit îndelung şi tare la cerbice va fi într-o clipă zdrobit şi fără vindecare.
2. Când drepţii domnesc se bucură poporul şi, când stăpânesc cei fără de lege, suspină.
3. Cine iubeşte înţelepciunea bucură pe tatăl său, iar cine umblă cu desfrânatele îşi prăpădeşte averea.
4. Un conducător prin dreptate face să propăşească ţara, iar cel ce pune dări grele o ruinează.
5. Omul care linguşeşte pe prietenul său întinde cursă paşilor lui.
6. Pe calea celui rău este întins un laţ, dar dreptul trebuie să fugă şi să salte de bucurie.
7. Omul drept se îngrijeşte de pricina celor sărmani; celui fără de lege nu-i pasă de ei.
8. Batjocoritorii răscoală cetatea, iar cei înţelepţi potolesc mânia.
9. Când un înţelept se ceartă cu un nebun, fie că se supără, fie că râde, nu-şi pierde cumpătul.
10. Oamenii setoşi de sânge urăsc pe cel fără prihană, iar cei drepţi ocrotesc viaţa lui.
11. Nebunul face să izbucnească pornirea lui pătimaşă, iar înţeleptul îşi înfrânează mânia.
12. Când un conducător ascultă de cuvinte mincinoase, toţi slujitorii săi sunt răi.
13. Săracul şi cu cel ce asupreşte pe cei săraci se întâlnesc; Cel ce luminează ochii amândurora este Domnul.
14. Un conducător care judecă cu dreptate pe cei săraci îşi întăreşte scaunul lui pe veci.
15. Varga şi certarea aduc înţelepciune, iar tânărul care este lăsat (în voia apucăturilor lui) face ruşine maicii sale.
16. Când cei fără de lege domnesc se înmulţesc răutăţile, iar drepţii vor vedea (cu bucurie) prăbuşirea lor.
17. Mustră pe fiul tău şi el îţi va fi odihnă şi îţi va face plăcere sufletului tău.
18. Fără vedenie de prooroc poporul e fără stăpân, dar fericit este cel care păzeşte legea!
19. Sluga nu se îndreaptă numai cu poveţe, fiindcă, deşi pricepe, însă nu ascultă.
20. Dacă vezi un om care se zoreşte la vorbă, atunci pentru un nebun e mai multă nădejde decât pentru el.
21. Dacă (vreun stăpân) dezmiardă din copilărie pe robul său, acesta ajunge la sfârşit să se creadă fiu.
22. Un om mânios aţâţă cearta şi cel aprig săvârşeşte multe păcate.
23. Mândria umileşte pe om, iar de cinste are parte cel smerit.
24. Cel ce împarte cu hoţul îşi urăşte sufletul lui, fiindcă aude blestemul, dar nu zice nimic.
25. Teama de oameni duce la căderea în cursă, dar cel ce nădăjduieşte în Domnul stă la adăpost.
26. Mulţi caută faţa stăpânitorului, dar dreptatea omului vine de la Domnul.
27. Omul nedrept este urâciune pentru cei drepţi, iar cel drept este o urâciune pentru cei răi.