Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Relele întâmplări ale lui Iov.
2: Răbdarea lui Iov.
3: Plângerea lui Iov.
4: Elifaz mustră pe Iov.
5: Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mustră.
6: Iov răspunde lui Elifaz.
7: Iov se tânguiește de ticăloșia omului.
8: Bildad îl mustră pe Iov.
9: Apărarea lui Iov.
10: Iov se tânguiește de necazul său.
11: Iov învinovățit de fățărnicie.
12: Iov se apără înaintea lui Țofar și a prietnilor săi.
13: Iov cere ca Dumnezeu să-i dea pe față păcatele.
14: Nimicnicia vieții omenești.
15: Elifaz vrea să facă pe Iov fățarnic.
16: Iov dovedește nevinovăția sa.
17: Iov povestește mai departe necazurile lui.
18: Bildad socotește pe Iov între cei fără de lege.
19: Iov în necazurile lui se mângâie cu nădejdea învierii.
20: Cuvântul lui Țofar; fericirea necredincioșilor este nestatornică.
21: Iov răspunde lui Țofar despre fericirea și pedeapsa necredincioșilor.
22: Elifaz se îndoiește iarăși de evlavia lui Iov.
23: Iov mărturisește curățenia cugetului său, lăsându-se la judecata Domnului.
24: Despre rânduiala lui Dumnezeu cea tainică, dar dreaptă; pentru nefericirea celor drepți și fericirea celor păcătoși.
25: Înaintea lui Dumnezeu toți oamenii sunt păcătoși.
26: Iov laudă puterea lui Dumnezeu, mai presus decât Bildad.
27: Iov, apărând nevinovăția sa, pune față în față pe cei cuvioși cu fățarnicii.
28: Izvorul înțelepciunii.
29: Iov amintește fericirea sa.
30: Iov plânge nenorocirea lui.
31: Viața curată a lui Iov.
32: Elihu se mânie de tăcerea prietenilor lui Iov.
33: Elihu apără dreptatea lui Dumnezeu.
34: Elihu înfruntă pe Iov.
35: Elihu vorbește despre dreptatea lui Dumnezeu.
36: Urmarea vorbirii lui Elihu.
37: Slava lui Dumnezeu se cunoaște din cartea firii.
38: Dumnezeu Se destăinuiește din norii cerului și Însuși dă învățătură.
39: Minunile făpturii.
40: Arătarea atotputerniciei lui Dumnezeu la hipopotam.
41: Puterea leviatanului.
42: Umilirea și îndreptarea lui Iov.