Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Înţelepciunea adevărată; îndemn spre dreptate, fără de care nu este înţelepciune.
2: Petrecere necredincioşilor care nu au nădejde în viaţa veşnică. Prigonirea celui drept şi urmările răului.
3: Fericirea drepţilor şi pedepsirea păcătoşilor.
4: Ce trebuie crezut despre moartea cea timpurie a drepţilor şi despre soarta păcătoşilor.
5: Căinţa cea prea târzie a păcătoşilor; fericirea drepţilor şi pedepsirea necredincioşilor.
6: Îndemn către conducătorii lumii ca să caute şi să urmeze înţelepciunea şi dreptatea.
7: Înţelepciunea şi foloasele ei. Minunata înălţare a omului prin ea.
8: Trebuinţa înţelepciunii şi cererea ei de la Dumnezeu.
9: Rugăciunea lui Solomon către Dumnezeu pentru dobândirea înţelepciunii, care este de folos tuturor oamenilor.
10: Înţelepciunea a ocârmuit omenirea de la începutul ei.
11: Înţelepciunea, povăţuitoare poporului ales. Dumnezeu pedepseşte pe vrăjmaşii lui şi aşteaptă îndreptarea păcătoşilor.
12: Nemărginirea răbdării şi a dreptăţii lui Dumnezeu.
13: Mustrarea celor ce nu cred şi nebunia închinării la idoli.
14: Care a fost începutul idolilor şi al închinării lor şi ce răutăţi urmează din închinarea la idoli.
15: Bunătatea şi puterea adevăratului Dumnezeu.
16: Pedepsele Egiptenilor pentru închinarea la idoli. Binefacerile lui Dumnezeu asupra Evreilor.
17: Egiptenii suferind întuneric de trei zile, cu frică şi cu mare groază, cealaltă parte a lumii strălucea de lumină.
18: Urmarea pedepselor Egiptenilor şi ieşirea Evreilor din Egipt.
19: Pieirea celor fără de lege şi mântuirea drepţilor.