Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
->

Titlurile capitolelor din cartea curentă:


1: Antioh Epifan, după ce a bătut Egiptul, venind asupra Ierusalimului, jefuiește templul Domnului, asuprește poporul și-l silește să părăsească legile părintești.
2: Matatia preotul, cu fiii săi, împotrivindu-se asupririi lui Antioh și ducându-se în muntele Modein, adună oștire; murind, îndeamnă pe fiii săi spre râvnirea legilor părintești.
3: Războaiele lui Iuda Macabeul cu Apoloniu și cu Siron, căpeteniile oștirilor lui Antioh.
4: Alte două războaie ale lui Iuda Macabeul împotriva lui Gorgias și Lisias și biruințele lui. Curățirea templului Domnului.
5: Alte zece biruințe ale lui Iuda Macabeul împotriva vrăjmașilor.
6: Antioh Eupator căzând în grea boală, moare chinuit.
7: Continuarea luptelor Macabeilor, biruința lui Iuda asupra lui Nicanor.
8: Despre legătura lui Iuda cu Romanii.
9: Răzbunările lui Iuda Macabeul și moartea lui. Ionatan urmează în locul lui și face război.
10: Prietenia lui Ionatan cu regele Alexandru.
11: Alexandru învins și omorât în Arabia. Domnia lui Dimitrie. Cinstirea lui Ionatan.
12: Legătura cea nouă a lui Ionatan cu Romanii și Spartanii. Trifon omoară cu vileșug pe Ionatan.
13: Simon rămâne în locul lui Ionatan. El biruie pe Trifon și curăță Ierusalimul.
14: Arsachis, regele Perșilor, biruind pe Dimitrie, aduce liniște țărilor. Simon cucerește Iafa, Ghezerul și Ierusalimul, mărind hotarele neamului său.
15: Simon strică prietenia pe care o legase cu Antioh, fiul lui Dimitrie, și cu Romanii.
16: Simon și doi fii ai lui sunt omorâți mișelește. Lui îi urmează Ioan, fiul lui, care s-a numit Hircan și care a făcut multe războaie și vitejii.