Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. Fiul meu, nu uita învăţătura mea şi inima ta să păzească sfaturile mele,
2. Căci lungime de zile şi ani de viaţă şi propăşire ţi se vor adăuga.
3. Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale;
4. Atunci vei afla har şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.
5. Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta.
6. Pe toate căile tale gândeşte la Dânsul şi El îţi va netezi toate cărările tale.
7. Nu fii înţelept în ochii tăi; teme-te de Dumnezeu şi fugi de rău;
8. Aceasta va fi sănătate pentru trupul tău şi o înviorare pentru oasele tale.
9. Cinsteşte pe Domnul din averea ta şi din pârga tuturor roadelor tale.
10. Atunci jitniţele tale se vor umple de grâu şi mustul va da afară din teascurile tale.
11. Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului şi nu simţi scârbă pentru mustrările Lui,
12. Căci Domnul ceartă pe cel pe care-l iubeşte şi ca un părinte pedepseşte pe feciorul care îi este drag.
13. Fericit este omul care a aflat înţelepciunea şi bărbatul care a dobândit pricepere,
14. Căci dobândirea ei este mai scumpă decât argintul şi preţul ei mai mare decât al celui mai curat aur.
15. Ea este mai preţioasă decât pietrele scumpe; nici un rău nu i se poate împotrivi şi e bine-cunoscută tuturor celor ce se apropie de ea; nimic din cele dorite de tine nu se aseamănă cu ea.
16. Viaţă lungă este în dreapta ei, iar în stânga ei, bogăţie şi slavă; din gura ei iese dreptatea; legea şi mila pe limbă le poartă.
17. Căile ei sunt plăcute şi toate cărările ei sunt căile păcii.
18. Pom al vieţii este ea pentru cei ce o stăpânesc, iar cei care se sprijină pe ea sunt fericiţi.
19. Prin înţelepciune, Domnul a întemeiat pământul, iar prin înţelegere a întărit cerurile.
20. Prin ştiinţa Sa a deschis adâncurile şi norii picură rouă.
21. Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi; păstrează înţelepciunea şi buna chibzuială,
22. Căci ele sunt viaţa sufletului tău şi podoabă pentru gâtul tău.
23. Atunci tu vei merge fără teamă pe calea ta şi piciorul tău nu se va poticni.
24. De te culci, nu-ţi va fi teamă, iar de adormi, somnul tău va fi dulce.
25. Să nu te temi de frica fără veste şi nici de vreo năvală a celor păcătoşi,
26. Că Domnul este nădejdea ta şi va feri piciorul tău de cursă.
27. Nu zăbovi a face bine celui ce are nevoie, când ai putinţa să-i ajuţi.
28. Nu spune aproapelui tău: «Du-te şi vino, mâine îţi voi da!», când poţi să-i dai acum.
29. Nu pune la cale răul împotriva aproapelui tău, când el locuieşte fără grijă lângă tine.
30. Nu te certa cu nimeni fără pricină, de vreme ce nu ţi-a făcut nici un rău.
31. Nu râvni să fii ca omul silnic şi nu alege nici una din căile lui;
32. Căci omul cu gând rău este urât de Domnul, iar de cei drepţi El este mai aproape.
33. Domnul blesteamă casa celui fără de lege şi binecuvântează adăposturile celor drepţi.
34. De cei batjocoritori El râde, iar celor smeriţi le dă har.
35. Cei înţelepţi vor moşteni mărirea, iar cei nebuni vor avea parte de ocară.