Pace celor ce vin, Bucurie celor ce rămân, Binecuvântare celor ce pleacă!

C Ă R Ţ I L E:


Fc - Facerea
Iş - Ieşirea
Lv - Leviticul
Nm - Numerele
Dt - Deuteronomul
Ios - Iosua Navi
Jd - Judecători
Rut - Rut
1 Rg - 1 Regi
2 Rg - 2 Regi
3 Rg - 3 Regi
4 Rg - 4 Regi
1 Par - 1 Paralipomena
2 Par - 2 Paralipomena
Ezr - Ezdra
Ne - Neemia
Est - Estera
Iov - Iov
Ps - Psalmii
Pr - Proverbele lui Solomon
Ecc - Ecclesiastul
Cânt - Cântarea Cântărilor
Is - Isaia
Ir - Ieremia
Plg - Plângerile lui Ieremia
Iz - Iezechiel
Dn - Daniel
Os - Osea
Am - Amos
Mi - Miheia
Ioil - Ioil
Avd - Avdia
Iona - Iona
Naum - Naum
Avc - Avacum
Sof - Sofonie
Ag - Agheu
Za - Zaharia
Mal - Maleahi
Tob - Tobit
Idt - Iudita
Bar - Baruh
Epist - Epistola lui Ieremia
Tin - Cântarea celor trei tineri
3 Ezr - Cartea a treia a lui Ezdra
Sol - Înțelepciunea lui Solomon
Sir - Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiastul)
Sus - Istoria Susanei
Bel - Bel şi Balaurul
1 Mac - 1 Macabei
2 Mac - 2 Macabei
3 Mac - 3 Macabei
Man - Manase
Mt - Evanghelia după Matei
Mc - Evanghelia după Marcu
Lc - Evanghelia după Luca
In - Evanghelia după Ioan
FA - Faptele Apostolilor
Rm - Romani
1 Co - 1 Corinteni
2 Co - 2 Corinteni
Ga - Galateni
Ef - Efeseni
Flp - Filipeni
Col - Coloseni
1 Tes - 1 Tesaloniceni
2 Tes - 2 Tesaloniceni
1 Tim - 1 Timotei
2 Tim - 2 Timotei
Tit - Tit
Flm - Filimon
Evr - Evrei
Iac - Iacob
1 Ptr - 1 Petru
2 Ptr - 2 Petru
1 In - 1 Ioan
2 In - 2 Ioan
3 In - 3 Ioan
Iuda - Iuda
Ap - Apocalipsa

Numerele capitolelor din cartea curentă:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1. Un ocărâtor este vinul, un zurbagiu băutura îmbătătoare şi oricine se lasă ademenit nu este înţelept.
2. Groaza pe care o insuflă regele este ca răcnetul leului; cel ce îl întărâtă păcătuieşte împotriva sa însuşi.
3. Este o mare însuşire pentru om să se stăpânească de la ceartă şi tot nebunul se întărâtă.
4. Toamna leneşul nu lucrează, iar când vine să culeagă rodul la seceriş, nimic nu află.
5. O apă adâncă este sfatul în inima omului, iar omul deştept ştie s-o scoată.
6. Mulţi oameni se laudă cu mărinimia, dar un prieten adevărat cine-l află?
7. Omul drept umblă pe calea lui fără prihană; fericiţi sunt copiii care vin după el!
8. Un rege care stă pe scaunul de judecată deosebeşte cu ochii lui orice faptă rea.
9. Cine poate spune: Curăţit-am inima mea; sunt curat de păcat?
10. Două feluri de greutăţi de cântărit şi de măsurat sunt urâciune înaintea Domnului.
11. Copilul se dă pe faţă din lucrările lui, dacă purtarea lui este fără prihană şi dreaptă.
12. Urechea care aude şi ochiul care vede, pe amândouă le-a zidit Domnul.
13. Nu iubi somnul, ca să nu ajungi sărac; ţine ochii deschişi, numai aşa vei fi îndestulat de pâine.
14. «Rău, rău!», zice cumpărătorul, iar după ce pleacă se laudă.
15. Chiar dacă ai aur şi pietre preţioase, dar o podoabă fără seamăn sunt buzele chibzuite.
16. Ia-i haina şi fiindcă s-a pus chezaş pentru altul în locul celor străini, ia-l zălog.
17. Bună e la gust pâinea agonisită cu înşelăciune, dar după aceea gura se umple de pietricele.
18. Planurile se întăresc prin sfaturi; luptă-te cu luare aminte.
19. Cine trădează taina umblă ca un defăimător şi nu te întovărăşi cu cel ce are mereu buzele deschise.
20. Cel ce blesteamă pe tatăl său şi pe mama sa stinge sfeşnicul în mijlocul întunericului.
21. O moştenire repede câştigată de la început, la urmă va fi fără binecuvântare.
22. Nu spune: «Vreau să răsplătesc cu rău!» Nădăjduieşte în Domnul şi El îţi va veni în ajutor.
23. Greutăţile nedrepte pentru cântărire sunt urâciune înaintea Domnului şi cântarele înşelătoare nu sunt decât un lucru rău.
24. De Domnul sunt hotărâţi paşii omului, căci cum ar putea omul să priceapă calea lui?
25. O cursă este pentru om să afierosească Domnului ceva în grabă şi după ce a făgăduit să-i pară rău.
26. Un rege înţelept simte pe cei fără de lege şi lasă să treacă roata peste ei.
27. Sufletul omului este un sfeşnic de la Domnul; el cercetează toate cămările trupului.
28. Iubirea şi credinţa păzesc pe rege şi prin iubire îşi sprijină tronul său.
29. Faima celor tineri este puterea lor şi podoaba celor bătrâni părul lor cărunt.
30. Rănile sângeroase sunt un leac pentru cel răufăcător şi lovituri care pătrund până înlăuntrul trupului.